§ 1.

Foreningens navn er ØKONOMISK FORENING, og dens hjemsted er Aarhus.

§ 2.

Økonomisk Forenings formål er gennem foredrag, diskussions-møder, besøg på erhvervs-virksomheder, messe-virksomheder og institutioner i ind- og udland m.v., at udvikle sine medlemmers kendskab til økonomiske og sociale forhold. Økonomisk Forenings skal desuden arbejde for at skabe kontakt mellem de studerende og erhvervlivet. Desuden er økonomisk forenings formål at lave arrangementer af social karakter, der skaber et større sammenhold blandt medlemmer af Økonomisk Forening, på tværs af såvel som indenfor de forskellige årgange. Økonomisk Forening skal hele tiden sørge for at forbedre studietiden og miljøet for de studerende ved institut for økonomi, Aarhus Universitet. Økonomisk Forenings formål skal søges opnået gennem en upolitisk og selvstændig forening ved Aarhus Universitets økonomiske faggruppe.

§ 3.

 1. Som medlemmer kan optages enhver nuværende stud. oecon, stud. soc og stud.public policy, samt enhver videnskabelig medarbejder ved Institut For Økonomi, Aarhus Universitet.
 2. Medlemmerne indmeldes i foreningen i henhold til studieåret (1. august til 31. juli), med et beløb fastsat af bestyrelsen. Beløbet reduceres ikke ved indmeldelse i løbet af studieåret.

§ 4.

Den øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Den daglige ledelse og varetagelse af foreningens anliggender og repræsentation af foreningen påhviler bestyrelsen.

§ 5.

 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned.
 2. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder anledning dertil, eller efter skriftlig begæring indeholdende forslag til dagsorden fra mindst 25 medlemmer.
 3. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
 4. Ethvert fremmødt medlem har stemmeret på generalforsamlingen. Ved fremmøde forstås fysisk fremmøde eller digital tilstedeværelse på bestyrelsens frit tilgængelige it-løsning i tilfælde af, at en generalforsamling ikke kan afholdes med fysisk tilstedeværelse.
 5. Afstemning skal ske skriftligt, når et medlem forlanger det.
 6. Beslutninger vedtages ved simpel majoritet, jfr. dog § 10, stk 2 og 3.

§ 6.

 1. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 12 bestyrelsesmedlemmer blandt studentermedlemmerne, samt 5 suppleanter (dvs. nr. 13- 17 iflg. stemmeantal), 2 revisorer og 1 revisor-suppleant.
 2. Såfremt det valgte antal suppleanter ikke er tilstrækkeligt, er bestyrelsen selvsupplerende blandt foreningens medlemmer.
 3. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en formand, en kasserer samt to medlemmer til Spækhuggerudvalget, før de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges.
 4. Medlemmer siddende i Politologisk Forenings (PF) bestyrelse på generalforsamlingens dato mister muligheden for opstilling til Økonomisk Forenings bestyrelse det pågældende år. Medlemmet har forsat fuld stemmeret.
 5. Siddende bestyrelsesmedlem, som efterfølgende vælges ind i Politologisk Forening, bliver automatisk udskiftet med den næste suppleant i rækken.

§ 7.

Den nyvalgte bestyrelse fordeler bestyrelsesforretningerne, undtaget formands- og kassererposten, mellem sig på et konstituerende møde, der finder sted senest 8 dage efter den generalforsamling, hvor den er valgt. Meddelelse om konstitutionen skal offentliggøres på foreningens opslagstavle.

§ 8.

 1. Foreningens regnskabsår er 1/11 – 31/10. Det reviderede regnskab forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.
 2. Regnskabet offentliggøres senest klokken 12.00 på dagen for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Offentliggørelsen skal ske på Økonomisk Forenings opslagstavle.

§ 9.

Foreningen tegnes af Formanden, næstformanden samt kassereren

§ 10.

 1. Ændring i disse love, samt beslutning om foreningen opløsning skal optages på dagsordenen med fuld ordlyd. Forslag til ændringer skal være bestyrelsen i hænde og offentliggjort på foreningens officielle opslagstavle senest 14 dage før generalforsamlingen.
 2. Vedtagelse kræver at mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget, og at beslutningen efter dirigentens skøn er i overensstemmelse med det i dagsordenen foreslåede.
 3. Opløsning af foreningen bekræftes ved ny generalforsamling, som indkaldes tidligst 14 dage og senest en måned efter.

§ 11.

Vedrørende udvælgelseskriterier til arrangementer med begrænset deltagerantal.

 1. Til forårs- og efterårsture. Der udvælges blandt studentermedlemmer efter længst medlemsanciennitet korrigeret for deltagelse i udlandsture. Den korrigerede anciennitet beregnes som medlemsancienniteten (antal kalenderår, der er betalt kontingent) fratrukket 1 anciennitetspoint pergennemført udlandsstudietur med varighed over 5 dage på destinationen, excl. ture gennemført som bestyrelsesmedlem. Står flere medlemmer lige, foretages udvælgelsen blandt disse ved tilfældig lodtrækning. Det er ikke muligt at optage plads på en forårs eller efterårstur, hvis man er færdig kandidat, når turen finder sted. 25 procent af pladserne på hver forårs- og efterårstur er forlods reserveret til medlemmer der på tilmeldingstidspunktet er på grunduddannelsens obligatoriske del (1. og 2. år). Disse udvælges ved simpel lodtrækning blandt de tilmeldte. Udvælgesproceduren er følgende: Først besættes pladser til medlemmer af bestyrelsen. Dernæst allokeres 25% af de resterende pladser til medlemmer på grunduddannelsens obligatoriske del (der afrundes til nærmeste heltal). De resterende pladser fordeles efter nævnte anciennitetsprocedure.
 2. Til virksomhedsbesøg. Deltagerne udvælges efter længst medlemsanciennitet. Står flere medlemmer lige, foretages udvælgelsen ved tilfældig lodtrækning. 25 procent af pladserne på hvert virksomhedsbesøg er forlods reserveret til grunduddannelsens obligatoriske del (1. og 2. år). Disse udvælges ved simpel lodtrækning blandt de tilmeldte, der er medlemmer på tilmeldingstidspunktet.
 3. Bestyrelsesmedlemmer indgår ikke i de i stk. 1. og stk 2. nævnte udvælgelseskriterier og er selvskrevne deltagere ved de i denne paragraf nævnte arrangementer. Stk. 4. Såfremt de under stk. 1. og stk. 2. nævnte arrangementer har ledige pladser kan disse besættes af beviseligt tidligere medlemmer som har afsluttet deres kandidateksamen ved Institut For Økonomi, Århus Universitet.

§ 12.

Vedrørende udeblivelse fra arrangementer med bindende tilmelding.

 1. Medlemmer, der er udtaget til virksomhedsbesøg, forårs- eller efterårstur og som derefter udebliver fra et besøg uden rettidigt afbud, udelukkes fra deltagelse i det indeværende – samt
  efterfølgende semesters faglige arrangementer. Ved udeblivelse, uden gyldig grund, fra et eller flere obligatoriske arrangementer i forbindelse med forårets og efterårets studieture vil støtten fra Økonomisk Forening ikke blive tildelt.
 2. Ved rettidigt afbud forstås besked til bestyrelsen senest hverdagen før arrangementets start klokken 10.00. Suppleanter kan senest melde afbud når de underrettes om deres erhvervelse af plads til arrangementet. På igangværende forårs- og efterårsture er det ikke muligt at melde afbud.
 3. Ved udtagne medlemmer forstås de, der er anført på deltagerlisten, herunder også suppleanter.

§ 13.

Medlemmer, der gennem 2 år ikke har betalt kontingent, slettes af kartoteket og mister deres medlemsanciennitet.

§ 14.

 1. Generalforsamlingen har mulighed for at ekskludere et medlem af foreningen, hvis denne har handlet i strid med foreningens vedtægter og formål, eller på anden måde har skadet Økonomiske Forening.
 2. Medlemmer der indstilles til ekskludering skal have meddelelses herom senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen

§ 15.

 1. Spækhuggeren er en virksomhedsmesse, som afholdes af Økonomisk Forening.
 2. Messens primære formål skal altid være at forkorte vejen fra erhvervslivet for de studerende, der er færdige, og samtidigt sørge for, at de studerende kan få den nødvendige rådgivning omkring fag og studiejobs osv. fra erhvervslivet.
 3. Navnet på messen må ikke ændres

§16.

Vedrørende afmelding fra arrangementer med bindende tilmelding som kræver betaling

 1. Afmelder man sig i utide et arrangement, og kan der ikke findes en anden til at overtage pladsen, hæfter den studerende for hele beløbet, altså ikke kun depositummet, men hele omkostningen for én person til arrangementet.
 2. Overholdes § 16 stk. 1 ikke, kan den tilmeldte udelukkes fra deltagelse i alle Økonomisk Forenings arrangementer i indeværende samt efterfølgende semester.
 3. I tilfælde af, at arrangementet kræver indbetaling af depositum, kan depositum i tilfælde af afbud tilbagebetales, såfremt der ingen omkostninger er ved et deltagerskifte, og en anden deltager kan findes til arrangementet.
  Vedtægterne blev sidst ændret den 10. november 2020 af Tone Finnerup efter ekstraordinær generalforsamling.